LLISTAT DE LLIBRES A AQUESTA MATEIXA WEB

                              Benvinguts a la web del CEIP CA'S SABONERS


 

                          Magalluf-Calvià-Mallorca/ Coloms 15/ DP: 07181/T: 971681692 FAX: 971681028
                                                  ceipcassaboners@educacio.caib.es

                                                                  pàgina optimitzada per una resolució de 1440x900
                                                             webmaster: Joan Mora
                                                              actualitzada octubre 2015

 
                                          

                   
                                                  llibres 15-16      

                                                              

                                                    

                             mestres   pec p emergències concreció portades revista  

                                                  NOTÍCIES 15-16                 saboners27                
 
 

VIDEO ALUMNES NOUS


 

p. convivència

R.R.I.


 


PGA 14-15


 MEMÒRIA 14-15

 FAÇANA DE L'ESCOLA "TUNEJADA" PEL GRUP
BOAMISTURA OCTUBRE 2012

 EDITORIAL REVISTA ONES Nº 26 (febrer 2015)
 

REFLEXIONS CLAUSTRE DE PROFESSORS (juny 2013)


El claustre del CEIP Ca’s Saboners vol fer presents algunes reflexions, aprovades per majoria absoluta, en relació al Decret 15/2013 i altres informacions que ens afecten com a professionals de l’Educació Pública:
Quant a les manifestacions realitzades en seu parlamentària referides a que a les escoles adoctrinam els nostres alumnes, els feim fer pancartes reivindicatives i que els nostres alumnes les fan perquè tenen por a suspendre….VOLEM REBUTJAR-LES amb contundència:
Som professionals de l’Educació i tenim ben clar quina és la línia roja que no es pot traspassar. Ens sentim ferits, i a la vegada indignats, ja que s’ha posat en solfa la nostra tasca educativa i formativa.
Volem tornar a insistir en la importància fonamental de signar un gran Pacte Educatiu: L’Educació és el futur i tots ens estam jugant aquest futur!!!

Quant al decret 15/2013 del Tractament Integral de Llengües volem deixar constància de:
1. Compartim l'objectiu d'aconseguir que els alumnes de les Illes Balears
adquireixin el domini de les dues llengües oficials i les competències adequades en la llengua estrangera del projecte educatiu del centre.
2. Discrepam, emperò,  de la manera en què s'ha duit a terme l'aprovació del Decret i el procés de la seva implantació.
3. Pensam que el Decret suposarà una passa enrere en el camí cap a la igualtat entre les llengües oficials, en contradicció amb la legislació vigent (art. 4, 18.3, 35 de la llei orgànica 1/2007 que encomana als poders públics que s'asseguri el coneixement del català fins arribar a la igualtat plena de les llengües oficials, que es vetlli per la defensa i la protecció de la nostra identitat i que la normalització del català sigui un dels nostres objectius).
4. Consideram que l'aplicació del Decret provocarà una rebaixa de la qualitat de l'ensenyament de les matèries impartides en anglès, ja que el nivell de competència lingüística en anglès del nostre alumnat no és suficient i a més el professorat amb la titulació adient per impartir aquestes matèries necessita d’una formació específica per afrontar aquest repte que se li presenta. (no basta tenir el B2!!!)
5.  Pensam que l'aplicació del Decret augmentarà la segregació i discriminació d'una part important de l'alumnat, ja que no tots els alumnes tenen el mateix ritme d'aprenentatge i al nostre centre presenten un alt grau de diversitat (NEE, NESE)
6. Opinam que el Decret desperta falses expectatives sobre la millora de la competència lingüística en llengua anglesa, ja que, si aquesta mesura no va acompanyada d'altres iniciatives per part de l'Admistració pública, no s'assoliran els objectius que marca el Decret.

 Demanam, per tant, l'apertura d'un procés de diàleg honest entre l'administració i la comunitat educativa, que permeti arribar a acords consensuats en els qual haguem pogut participar activament els professionals de l’educació que feim feina cada dia a les nostres escoles i Instituts.EDITORIAL REVISTA 2N TRIMESTRE 2011/12

L’ESTABILITAT ÉS BÀSICA EN EL SISTEMA EDUCATIU: ELS PROFESSIONALS REFLEXIONAM.

 El sistema educatiu el que necessita és ESTABILITAT!!!

 No pot ser que en un període curt d'anys s'hagin aprovat, i haguem hagut d'aplicar, la LOGSE, la LOCE, la LOE... totes elles lleis educatives d'obligat acompliment per tots els centres educatius. Quan començam a assimilar i a conèixer una d'aquestes grans normes, n'apareix una altra que anul·la l'anterior i hem de tornar a començar de nou. Consideram fonamental la consensuació d'un gran pacte educatiu que retiri l'educació del debat polític i que el sistema pugui desenvolupar-se  sense interferències de cap tipus.

Solucions genials i miraculoses no n'existeixen. L'aposta per l'educació i per la formació és una aposta de futur i convèncer tota la societat ha de ser el primer objectiu que hem d'aconseguir tots plegats.

Hem avançat molt durant aquests darrers anys: en infraestructures educatives, en equipaments educatius, en recursos humans, en formació professional, en atenció a la diversitat, en noves tecnologies... Però el camí és llarg i no és assumible fer passes enrera!!!

La col·laboració familiar amb l'escola és bàsica. Les famílies han d'entendre que l'educació es vertebra al voltant del nucli familiar i que l'escola no pot assolir els seus objectius si no hi ha una coordinació clara, de confiança i operativa família-escola. És urgent que les administracions pertinents prenguin mesures per conciliar la vida laboral amb la vida familiar -tots coneixem casos d'alumnes que comencen la jornada escolar amb l'escoleta matinera, prop de les 7.30 del matí, i no l'acaben fins a les cinc o les sis de la tarda.

La dignificació del treball del professional de l'educació esdevé ara mateix una tasca pendent, però imprescindible si l'objectiu és millorar el sistema educatiu. Necessitam el suport de tots per dur endavant la nostra tasca docent: la desautorització davant els alumnes, els comentaris negatius que tots hem sentit, fins i tot les agressions verbals i físiques haurien de desaparèixer del món escolar i així s'aconseguiria tornar a il·lusionar aquells companys i companyes que senten que la seva feina de cada dia no està valorada.

En moltíssims de casos els centres escolars assumeixen tasques no pròpies de la seva competència: tractaments mèdics pels quals no estam qualificats (amb els riscos que això suposa), tasques de serveis socials, de mediació cultural, de traductors, de psicòlegs, d'auxiliars educatius, etc...

 Com hem dit abans el camí és llarg i sinuós però amb el compromís real de tots podem anar avançant amb l'objectiu de millorar la nostra educació que és, sense cap dubte, l'única inversió garantida i segura d'aquest país.


EDITORIAL REVISTA 1R TRIMESTRE 2011/12

L’EDUCACIÓ, EINA CABDAL PER SORTIR DE LA CRISI

Probablement és l'educació l'única eina capaç de rompre les desigualtats socials i culturals, i permetre que l'accés a la cultura, als valors ètics, als estudis superiors... no depengui del lloc on s'ha nascut, ni de la zona de residència, ni del lloc on s'han realitzat els estudis bàsics, ni molt menys de les possibilitats econòmiques de la família en el sí de la qual s'ha tengut la "sort" de nèixer.

Però si l'Estat ha de garantir el dret dels ciutadans i ciutadanes a una educació digne, són aquests els que han de demandar i exigir que això sigui una realitat.

I aquesta demanda s'ha d'estructurar amb la participació efectiva de tota la societat (estructurada en unitats familiars) en el procés educatiu:

·         Les famílies no poden utilitzar les escoles com a aparcaments de nins i nines. La família és el primer element educador del nin o nina des que neix. Es obligació dels pares i mares cercar una coordinació efectiva amb l'escola perquè el procés educatiu dels infants (que ja ha començat a casa, ha seguit a les escoletes i continua a l'escola) pugui anar passant etapes, solucionant dificultats i tendeixi cap al seu objectiu final: la formació integral de persones.

·         No són vàl.lides les excuses dels pares i mares per desentendre's del procés educatiu dels fills i filles:

       " La feina no em permet dedicar temps a participar en el procés educatiu dels meus  fills..."

       " Això quan jo era petit no ho estudiavem i ara no puc ajudar en res als meus fills..."

       " Tanmateix, per moltes coses que els digui als mestres, sempre fan el que volen ells   i  no tenen en compte els meus raonaments i les meves opinions...

La participació ciutadana a l'Estat Espanyol és minsa ( quasi bé només participam a l'hora d'anar a votar a les eleccions: generals, municipals...) i l'educació no pot fugir d'aquest baix esperit participatiu.

La Institució escolar segueix tenint connotacions no del tot positives (sobretot de portes cap fora) i només es fa presència al centre quan sorgeixen dificultats o problemes.

L'escola està considerada, encara com una etapa que s'ha de passar; no se la veu com un instrument formatiu, si no més bé com una fàbrica d'informacions i dades de dubtosa utilitat.

A les darreres eleccions a representants del Consell Escolar, per part de l'estament dels pares i mares, l'índex de participació el podríem fixar en un 15% de mitjana (encara que a la zona on treball aquest índex no superà el 8% a cap centre: la falta d'informació no pot usar-se com a excusa perquè fou exhaustiva i abundant).

Han passat els temps en els quals l'escola era hegemònica quant a la formació de nins i nines. A l'actualitat la institució escolar ocupa una "parcel.la", la més important, sens dubte, però compartida, sobretot per les famílies que estan cridades a ocupar una responsabilitat cada vegada més gran en el procés educatiu dels fills i filles.

Aquest nou model d'escola "no hegemònic" només és possible quan els seus principals agents -sobretot pares i mares- s'involucrin plenament a l'escola participant activament.

S'ha fet un estudi (Fundació Encuentro) on es demostra que les famílies es senten insegures i manifesten contradiccions a l'hora d'educar als fills i filles:

·         creuen que el futur és difícil però no els eduquen en l'esforç personal...

·         creuen que la televisió és dolenta, però tots la veuen...

·         critiquen el consumisme però donen als fills i filles tot el que demanen...

Front aquest "guirigall" de missatges contradictoris que arriben de per totes parts, les famílies arriben a prendre consciència que han d'intervenir però, en general no saben com fer-ho i passen al testimoni a l'escola. D'aquesta manera el procés educatiu es converteix en una simple "contraprestació" pels impostos que es paguen exigint a l'escola una eficàcia contrastada.

Es interessant acabar l'apartat amb una reflexió de Manuel Bartolomé Cossío -impulsor de la Institució Lliure d'Ensenyança-:

recollida fa uns noranta anys:

"...nada es tan nocivo para la educación del niño como el manifiesto o latente desacuerdo entre su familia y la escuela. Aporta la familia un elemento necesario para el cultivo de la individualidad y exige a la escuela una adecuación a las nuevas aspiraciones sociales obligándola así a mantenerse abierta, flexible, viva...

La escuela ofrece la acción reflexiva que intenta sacar a la luz lo ignorado y que aspira a despertar la conciencia para la creación de la persona..."


EDITORIAL REVISTA "15 ANYS"

JA TENIM 15 ANYS!!!

Pareix mentida com passa el temps!....ja fa 15 anys que la nostra escola va començar a funcionar.
Fou allà devers l'any 1987 quan es va acabar de construir la primera fase del nostre centre en els terrenys de la possessió de Ca's Saboners de la que pren, molt encertadament per cert, el seu nom.

Uns terrenys amplis, privilegiats, solejats... que permetien la construcció d'unes infraestructures educatives adequades per a la funció que havien d'assolir.
No es podia desaprofitar l'ocasió de construir un centre educatiu amb unes característiques que el diferenciassin d'altres escoles fetes, quasi bé totes, amb un mateix motllo.

Afortunadament així va ser i el resultat està a la vista... La nostra escola és diferent... i això ja es nota just traspassar la porta d'entrada: Espais exteriors agradables (zones verdes, altres que reprodueixen la vegetació de l'entorn, dependències interiors etc...) que fan que els que hi convivim cada dia (famílies, mestres, alumnes, personal no docent) ens hi trobem bé i poguem realitzar la nostra tasca amb il·lusió, cosa que malauradament no passa a altres indrets.
Magalluf ho necessitava...Una bona escola pública prop de la casa de tothom millora la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i a més es converteix en un referent per a tots els seus habitants.

Han passat 15 anys i l'escola segueix aquí,d'alt del turó dominant Magalluf, amb més caràcter, més coneguda per tothom i amb un prestigi dins el món educatiu de la nostra Comunitat que hem anat aconseguint, durant aquests anys, tots els que hi hem convivit, poc o molt de temps, amb el nostre esforç i el nostre treball.

Ca's Saboners ha anat evolucionant i lluitam cada dia per no perdre el tren de la nostra societat en continu canvi i poder així acomplir la missió que tenim encomanada: formar ciutadans i ciutadanes que puguin incorporar-se a la vida amb una formació en valors i acadèmica que queda especificada en el nostre Projecte Educatiu i en els nostres Projectes Curriculars:
-Respecte envers tothom -som una escola pública i hem de tenir les portes obertes per a tots, siguin d'on siguin, respectant les seves creences i el seu bagatge cultural, però tenint en compte, així mateix, que estam arrelats a un entorn que té unes caracterísitiques pròpies ( dues llengües oficials que s'han de conèixer i utilitzar, costums, cultura etc) i que els que arriben han de conèixer respectar i entendre que són les pròpies del lloc on s'han establert.

-Respecte envers l'entorn: el reciclatge, la reutilització, l'estalvi d'energia , l'estalvi d'aigua,, el tractament dels fems... són variables que formen part de la nostra tasca de cada dia.

-La integració de les noves tecnologies com una eina didàctica més esdevé una realitat que ens permet la utilització de recursos que fa uns anys- i bastant menys que quinze- pareixien ciencia-ficció.

Poc a poc la nostra escola ha anat assumint reptes i oferint més serveis a la societat que pretén servir: Menjador escolar,Servei de Transport Escolar,Servei de guarderia a partir de les 7:30 hores (amb la col·laboració de l'AMPA), Activitats extraescolars a partir de les 16 hores organitzades per l'AMPA, Escola d'estiu,Beques de menjador , de llibres de text, i de transport, Psicomotricitat a Educació Infantil (gimnàs completament equipat),Atenció a la diversitat: educació compensatòria, pedagogia terapèutica, logopèdia, treballador social, EOEP...,Col·laboració amb els serveis socials de l'Ajuntament de Calvià. etc...

No podem, emperò, quedar-nos aturats i conformar-nos amb el que ja tenim... els grans canvis que es van produint cada dia i a una velocitat increïble - alumnat d'altres nacionalitats que s'incorporen a l'escola, alumnat que s'incorpora una vegada que ja ha començat el curs ( i a vegades quan ja està a punt d'acabar-se, les noves eines didàctiques etc...- fan que la nostra tasca- la de tots- sigui una feina dinàmica, contínua i il·lusionant....

Treballam amb persones de 3 fins a 12 anys -gairebé 460- i elles han d'absorbir tots els nostres esforços per millorar la nostra escola... Famílies, alumnes, mestres, APAS, personal no docent, personal de manteniment, monitors etc...

A tots els que heu viscut i viviu a Ca's Saboners: MOLTS D'ANYS I BONS!...

                                                   Joan Mora, Director del CP Ca's Saboners

 


EDITORIAL REVISTA 2001

 JA SOM AL FUTUR!!

        Ja  ha arribat... pareix mentida però el segle XXI ja és el nostre!

Tot va molt de pressa i les coses supermodernes avui, demà ja s’han quedat desfasades: els ordinadors, les teles, ahir el vídeo avui el DVD, abans d’ahir els discos de pasta, avui els compactes, fa un parell de dies els disquets avui els CD-ROM  i així tot ens passa pel davant sense quasi capacitat per assimilar-ho i quan aconseguim fer-ho ja no serveix.

       Als nostres menuts ja no els sorprèn que les fotos i les notícies viatgin pel fil del telèfon i puguin veure’s – fins i tot en colors- a les pantalles d’un aparell que quasibé s’ha tornat imprescindible a les nostres cases; els pareix normal, així mateix que des de l’acampada d’alt d’una muntanya se pugui telefonar al restaurant perquè et duguin una PIZZA...

       Molt interessant, però no ho és tot!

      Ara més que mai tenim l’obligació de transmetre als nostres infants la cultura i les tradicions de les nostres arrels. La globalització avança i la multicultureitat enriqueix la nostra vida, però nosaltres som els únics que podem aconseguir que la nostra cultura  i les nostres tradicions no desapareixin i es morin als llibres d’història perquè els nostres renéts puguin dir:

-“Què rars eren els nostres re-padrins!”

       I això passarà si no som capaços de transmetre als nostres nins i nines “amor” per les nostres coses... és la única manera que tenim que les facin seves... si no ho aconseguim les nostres tradicions només serviran perquè els turistes deixin quatre duros per veure unes matances o una festa de moros i cristians.

       La cultura d’un poble ho és tot, sense cultura no hi ha identitat i sense identitat no hi ha poble... cultura ho és tot, des d’una manera de vestir fins una recepta de “crespells”, passant per la manera de cantar una cançó de bressol per fer dormir un nadó...

       I aquest és l’esperit del nostre Projecte de Centre d’enguany: treballam les nostres festes, la nostra cuina, la  nostra llengua... perquè els nostres alumnes coneguin quines són les arrels de la terra que han elegit per viure... és igual si són xinesos que magrebins, que des Capdellà o de Granada... aquesta és la seva terra i aquí es quedaran i es casaran i tendran fills i filles, per la qual cosa és imprescindible que coneguin la seva terra i comencin a estimar-la... –allò que no es coneix no es pot estimar-

     Tots venim d’algun lloc i tots tenim dins el nostre cor la nostra identitat i això és important, però entenem  que les persones tenim l’obligació de adaptar-nos a la nostra terra d’acollida, conèixer i participar de les seves tradicions.

                                                                                  EL FUTUR ÉS NOSTRE!!!                                                                                                                 


Editorial PGA divulgativa 2005-06

L'ÈXIT ESCOLAR...

Tothom parla del fracàs escolar... nosaltres no!... parlarem de l'èxit escolar. A l'educació no sempre dos més dos fan quatre, són tants els paràmetres que influeixen en el procés educatiu d'un pais que es fa complicat i complexe fer-ne un diagnòstic encertat, indispensable per poder posar-hi solucions.

Els qui treballam en el món educatiu no ens podem permetre el luxe de ser pessimistes. Hem de creure amb allò que fem... el desencant, la frustració  repercuteixen en el nostre treball diari i lògicament se'n ressenteixen els nostres "clients" o sigui els nostres alumnes.

Si tiram la tovallola i pensam que això no té remei -que els alumnes d'ara no són iguals que els qui havia fa trenta anys, que s'ha perdut els respecte envers la figura del mestre, que les famílies no col.laboren amb l'escola, que... etc

aleshores l'escola entra en un procés de degradació en el qual el que és important és anar passant els dies sense tenir massa problemes, sortejant, de la millor manera possible els entrebancs que van sorgint; perdent, per tant, l'objectiu de l'educació: formar ciutadans i ciutadanes en coneixements i en valors... i fer-ho bé... amb les infraestructures necessàries, amb els suports que calguin, amb el material adient i actualitzat.

És veritat que per part dels qui comanden s'haurien d'asseure, tant uns com els altres, i plantejar-se com a primera qüestió que AMB L'EDUCACIÓ NO SE JUGA!... L'educació no pot ser un element d'intercanvi polític. Els canvis a l'educació necessiten un llarg temps perquè es comencin a veure resultats... per tant si després de cada procés electoral, segons els resultats, es canvien les lleis... aleshores malament rai!; arriba la confusió per tots: alumnes, mestres, famílies etc..

Això és cabdal per l'educació: ACONSEGUIR UN CONSENS DE TOTS perquè hi hagi estabilitat. 

Una vegada aconseguida aquesta estabilitat està clar que el que necessita l'educació són recursos suficients per acomplir la seva funció. Hem de pujar la despesa en educació dels pressupostos de l'Estat i posar-nos al mateix nivell dels països capdavanters de l 'UE.

 Ja tenim estabilitat i recursos... Quina és la següent passa? El següent pas és convèncer a la societat que l'educació és fonamental pel desenvolupament d'un pais. L'educació fa desaparèixer les desigualtats, forma persones, apropa la cultura, socialitza als alumnes, atèn la diversitat, hauria d'allunyar dels nostres pobles el racisme, la violència de gènere etc...emperò HI HEM DE CREURE TOTS... si l'escola o l'Institut es converteix en un lloc de pas que hem de sofrir tots perquè ho diu la Llei...no anam...

Des del CP Ca's Saboners volem donar un missatge optimista. Tenim molt clar quina és la nostra tasca i que és el que hem de fer per dur-la a terme. Els nostres resultats són positius i ens sentim satisfets quan venen a veure'ns persones que han passat pel centre i que estan a la Universitat o treballen i ens donen les gràcies pels anys que es varen passar amb nosaltres...

 És per això que a Ca's Saboners ens agrada parlar D'ÈXIT ESCOLAR...

 


·        RECOMANACIONS IMPORTANTS:

q       HIGIENE  I  HÀBITS:                                      

 • És important mantenir una bona higiene diària
 • L'activitat física i esportiva contribueix a aconseguir un correcte desenvolupament físic i intel. lectual. Valorem-la
 • És important  respectar el temps de son dels nins: el descans és essencial per mantenir l'atenció dins la classe.
 • La  televisió,? Si, però sense abusar: hem de seleccionar els programes que siguin adequats per als nins, i limitar el temps que passen davant la TV.

q       PER UN ESTUDI PROFITÓS:

 • Els vostres fills han de  disposar d'un lloc  dedicat específicament a l'estudi, que  tengui les condicions ambientals i els materials adequats. Ajudem-los a planificar el seu temps.

q       NUTRICIÓ                                                          

 • És important que l'alimentació sigui variada i equilibrada. A l'escola dedicam especial atenció al berenar (evitam les llepolies, dedicam un dia a berenar de fruita  -aquest curs serà el divendres-  Amb una bona alimentació millorarà el rendiment dels nins.

q       CONTACTE FAMÍLIA-ESCOLA:

 • Cada dijous, de 14 a 15 h. el tutor/-a del vostre fill/-a està a la vostra disposició per informar-vos del seu rendiment. És preferible avisar amb antelació, per tal d'evitar-vos incòmodes esperes.
 • Les  petites consultes o informacions als mestres  convé fer-les a través de l'agenda: d'aquesta manera facilitam les entrades i sortides del centre, no interrompem les activitats a la classe i els mestres poden dedicar-hi l'atenció necessària. Quan tengueu alguna urgència, avisau el conserge.

 

 

PORTADA REVISTA ZONA CALVIÀ (2005)

 1R PREMI CONCURS FOTOS FAMILIAR (2005)

 

MASCOTA JOCS OLÍMPICS (2008)

CORAL CENTRE (2007)

CARNAVAL:BALL DE MESTRES (2005)

TRÍPTIC MOSTRA TEATRE CALVIÀ (2012)
 

 

FENT ESPINAGADES (2012)

 

 ELS NOSTRES TRETS D'IDENTITAT

     Com a centre públic, la nostra escola és aconfessional i plural. No transmet cap tipus d'ideologia política .

·         Duim a terme una educació en valors, fomentant l'esperit democràtic i evitant la competitivitat. És habitual que realitzem campanyes d'ajuda a països  del tercer món o que es troben en situacions crítiques.

·         La coeducació és una altra de les nostres fites: educam per a la igualtat, sense discriminacions per raons de sexe, raça, nacionalitat, idioma, minusvalua, classe social, etc…

·         Al nostre projecte lingüístic està regulada la utilització de les dues llengües oficials, a més de l'aprenentatge de la llengua anglesa des dels tres anys; essent la llengua catalana la llengua vehicular del centre.Des del curs 2002/03 ja funciona a Ed. Infantil la figura del "referent lingüístic"perquè els nostres alumnes identifiquin persones amb una llengua determinada, així el "referent" de castellà sempre es dirigirà als alumnes en castellà, el d'anglès en anglès i els de català, que seran els tutors i tutores en català. (durant el curs 2003-04 també a a ed. primària)

·         La nostra escola està oberta a tota la Comunitat Educativa; tots hi sou benvinguts.

·         La metodologia que empram se fonamenta en el tractament personalitzat de cada nin/-a, adequant-nos al  seu ritme evolutiu i a les seves capacitats.

·         Fomentam, també, les actituds de respecte del medi i de reciclatge de residus.

·         Fomentam la incorporació de les noves tecnologies en consonància als avenços de la societat.


VINT I CINC ANYS DONEN PER MOLT!!!

Al voltant de 1500 alumnes, juntament amb les seves famílies, i 226 mestres hem format part de la Comunitat Educativa del CEIP Ca's Saboners des del febrer de l'any 1987 fins ara mateix.
L'escola ha tingut tres persones que l'han dirigida: En Pere Cantarero, Na Roser Amat i en Joan Mora actual director.
Na Carmen Salvador, Na Zohreh, Na Carme, En Joan, Na Magda, Na Xisca i actualment na Marilena que han exercit de Caps d'Estudis... així com na Mar Villate, na Roser, en Joan, Na Xisca, Na Magda i ara Na Susana que han estat Secretaris de l'escola.
En Tomeu, en José Luís i ara n'Anahí han estat els conserges que han vetllat durant aquests anys perquè l'escola estigués en condicions.
Tots recordam na Bibi, cuinera durants molts anys del nostre menjador en el qual ara cuina na Marta .
Han deixat la seva emprenta com a regidors de zona i representants municipals al nostre Consell Escolar: En Miquel Cristóbal, en Rafa Escudero i ara n'Antonio Alarcón.
Tenim present les diferents juntes directives de la nostra AMPA que sempre han estat amb nosaltres:El Sr. Morales, El Sr. Navarro, Na Manoli, Na Mari Carmen, Na Danita, Na Paqui i ara N'Inma... fins i tot na Maria Lluïsa que ha estat diputada al Parlament Balear!!!
Na Natalia en Javi i Na Cecília de l'Ajuntament amb els quals sempre hem tingut contacte.
No oblidam en Toni Ribas i en Toni Mulet de manteniment.
Totes aquestes persones, i moltes més que seria impossible recordar, som les que hem anat formant, construint..., passeta a passeta, aquest espai educatiu que ara acompleix 25 anys i que tots coneixem per Ca's Saboners.

Durant aquests anys han passat moltes coses, unes que recordam amb alegria i unes altres, poques afortunadament, que ens produeixen tristesa (recordam n'Ida que va ser mestra del centre i en Javi alumne de 4t de primària)
Ja fa bastants d'anys muntarem un betlem vivent  en el qual el Bon Jesus era la filla de Na Magdalena Ramis, mestra del centre i en el qual hi havia fins i tot xots i indiots vius!!!
També duguerem a terme unes jornades solidàries i aconseguirem recollir prop d'un milió de les antigues pessetes que entregarem a la ONG Llevant en Marxa per ajudar a construir una escola a San Pedro de Sula (Honduras).
L'any 2003 ens va caure un mur de marès del pati gran i tenguerem un dia molt complicat.
Hem guanyat un premi europeu amb la participació en un Comenius amb el tema de "PINTORS" i ara participam en un projecte ARCE d'intercanvi entr escoles de l'Estat Espanyol
I que dir dels muntatges de Sant Antoni i l'Infern Bull i l'obra teatral "De què fa gust la Lluna" teatre negre que fou realment espectacular... I no ens hem d'oblidar de la nostra Coral....
Després de 25 anys ja tenim alumnes que són fills i filles d'antics alumnes de l'escola i a més ja hem tingut companys i companyes mestres que també han passat per l'escola.
El bagatge és positiu i hem de lluitar perquè tot el que hem aconseguit durant aquests anys no es  trenqui per qüestions alienes al fet educatiu i poguem avançar durant 25 anys més...

I que tot ho veiem tots plegats!!!


CONCURS DE POESIA EN CASTELLÀ (2010)

 

menjador

calendari 15-16

c.escolar

weib

Aj. Calvià

P. Lingüist

racó educació
 

 

 

El CEIP Ca´s Saboners és un centre públic d´Educació Infantil i Primària que depèn de la Conselleria d´Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, des de l'any 1.998.
 Està situat fora del nucli urbà de Magalluf, al vessant est d´un turó que forma part de la possessió de Ca´s Saboners. El centre està envoltat de vivendes unifamiliars per la part de llevant, i per garriga pel vessant nordest.
Darrerament s'ha posat en marxa l'escoleta municipal just al costat de l'escola.

Es va construir en dues fases (1987-1989)
És un centre de dues línies i amb una matrícula de 400 alumnes i una plantilla de professorat de 30 mestres.
L'horari és continuat de 9 a 14 hores.
Comptam amb servei de menjador escolar (de 14 a 16 hores)
També tenim transport escolar (Cala Vinyes, Sol de Mallorca, Son Ferrer, El Toro)
Escoleta matinera (a partir de les 7:30 hores)

                                                                                         
  veure map


ELS BLOGS D'AULA (14-15)

 


            
 


                     CIRCULAR S 2015-16


CIRCULAR INICI CURS 2015-16 (16 set)
 

El claustre de professors i professores del CEIP Cas Saboners de Magalluf vos saluda a l'inici d'aquest curs 205-16

HORARI LECTIU: DE 9 A 14 HORES
HORARI DEL MENJADOR: de les 14 a les 16 hores (alumnes esporàdics s'han de comprar talonaris de tiquets)
VISITA DE PARES: Tots els DILLUNS de 14 a 15 hores (és recomanable concertar l'hora)
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS : a partir de l'octubre
CALENDARI ESCOLAR: Podéis consultarlo en nuestra web. Resumen en esta circular
AGENDA ESCOLAR: Aquest curs disposam d’agendes escolars personalitzades pels nostres alumnes
L'EQUIP DIRECTIU PER AQUEST CURS : (us atendran a hores concertades)
Director: Joan Mora
Cap d'Estudis: Marilena Suau
Secretària: Susana Martín
ENTRADES I SORTIDES: La puntualitat és fonamental. Col.laborau amb nosaltres i absteniu-vos d'entrar a l'edifici en el moment de les entrades ja que dificultau la circulació dels alumnes.
ASSISTÈNCIA: L'assistència a l'escola és obligatòria per qualsevol alumne del centre. S'han de justificar per escrit totes les faltes d'assistència i  tots els retrassos.
INFORMES D'AVALUACIÓ: S'entregaran al final de cada trimestre i han de ser retornats al centre  degudament signats pels pares (dos dies després)
VESTUARI: Els alumnes han de venir correctament vestits a l'escola. Els dies d'educació física i psicomotricitat la roba i el calçat esportiu són obligatoris. No estan permeses les "xancles" al centre
ACCIDENTS A L'ESCOLA: Tenim un dispensari de la Seguretat Social prop de l'escola en el qual poden ser atesos els nostres alumnes. Necessitam tenir actualitzada la llista amb els telèfons per poder avisar-vos ràpidament en el cas d'alguna urgència (molt important!). Si donau números de mòbil teniu-los connectats!
UN PROBLEMA DIFÍCIL DE SOLUCIONAR: ELS POLLS:  Sense la vostra col.laboració és impossible solucionar aquest problema: Per favor revisau els caps dels vostre fills i preneu les mesures preventives adients. No dugueu els vostres fills a l'escola si han agafat polls. No us prengueu malament si el tutor/a del vostre fill us avisa de que el vostre fill o filla ha agafat polls. Ens pot passar a tots: alumnes, mestres, pares...
TRANSPORT: Els alumnes de Cala Vinyes, Sol de Mallorca, Son Ferrer, El Toro disposaran de transport escolar.Disposam de dues acompanyants a l'autocar..


CALENDARI ESCOLAR CURS 2015-16 (oficial)

El curs comença l’11 de setembre (inicio curso)
El curs acaba el 22 de juny (final de curso)

 VACANCES NADAL: (Navidad): 23 desembre-7 gener (ambos incluidos)

 VACANCES PASQUA: (Semana Santa): 24 març-1 abril (ambos incluidos)
FESTIUS
:
Dia 12 d’octubre (festa estatal)
Dia 2 de novembre (passada a dll perquè tots sants és diumenge)
Dia 7 de desembre (passada a dll perquè dia de la Constitució  és diumenge)
Dia 8 desembre (festa estatal)
Dia
1 de març (Dia de les Illes Balears)

Té la consideració de dia no lectiu:
29 de febrer (festa escolar unificada)


DIES NO LECTIUS


3 novembre
25 abril
23 de maig  


VIDEOS/FOTOS ACTIVITATS CONJUNTES SETMANA DEL 7 A L'11 DE MAIG

VISITA 35 ALUMNES I MESTRES CENTRES COL.LABORADORS

 
                   VIDEO JORNADA LÚDICO-ESPORTIVA CENTRES
          PARTICIPANTS AL POLIESPORTIU DE MAGALLUF (10-V-12)


    
     VIDEO SOPAR DE BENVINGUDA ALS CENTRES DEL P. ARCE
                               DIMARTS 8 DE MAIG DE 2012

 


EL RACÓ DE L'EDUCACIÓ (videos, fotos, links etc...):

 


 

L'ESCOLA A MIG CONSTRUIR (any 1988)

 

CA'S SABONERS NEVAT (febrer 2012)

 

CAIGUDA PARET PATI (set 2003)

 

 

GRUP TEATRE: DE QUÈ FA GUST LA LLUNA? (2008)

 

GRUP TEATRE: L'INFERN BULL (gener 2012)

 

PREMI AL NOSTRE PLA D'EMERGÈNCIA

 

OBERTURA JOCS OLÍMPICS (2008)

 

REI CARNESTOLTES (2006)

 

MURAL ANY JULES VERNE (2005)

 

CONCURS FOTOS ANY DALÍ: "L'HORA PENJADA" (2004)

 

VIATGE A LA NEU (2007)

 

GRUP DE TEATRE: SA RONDALLA D'EN VIT (2012)

 

 

PROGRAMA "CALVIÀ EN BICI" (2012)

 

 

CARNAVAL (2012)

 

 

CARNAVAL (2012)


 

 

FEIM INSTRUMENTS AMB MATERIAL RECICLAT (TALLER DISSABTES (2012)

VIATGE MENORCA 2N CICLE (2010)

 

SETMANA CULTURAL ANY QUIXOT (2009)
 
   EL RACÓ DE L'ARCE


 

 El Projecte ARCE, que s'ha desenvolupat nostre centre juntament amb escoles de Galícia, Andalusia i Canàries, ha obert una plana web a la qual es pot consultar tota la informació referent a l'ARCE a nivell de tota Espanya.

 

                        http://recursostic.educacion.es/var/arce/web/

             
           http://www.arce20112012.blogspot.com.es/

 

 

  

REVISTES ON-LINE


                       

                                  

 

                                

   

ONES20  

   

 NOTÍCIES DE L'ESCOLA
 2015-16
 


02/09/15:AJUDES LLIBRES DE TEXT 2015-16 AJUNTAMENT DE CALVIÀ

NOU TERMINI PER DEMANAR-LES: FINS EL 30 DE SETEMBRE

                                                           enllaç


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ALS
REGISTRES MUNICIPALS (AJUNTAMENT,
ES GENERADOR, POLICIA LOCAL,
MEDI AMBIENT I OFICINA MUNICIPAL
DE CAS CATALÀ)
DE DIA 1 A DIA 30 DE JUNY DE 2015.
(MÉS INFORMACIÓ BOIB núm. 52 d’11 d’abril de 2015)

REQUISITS

   Ser resident empadronat en el municipi de Calvià
amb una antiguitat mínima de
 dia 1 de gener de 2015 i
continuar empadronat en el moment
d’atorgar-se l’ajut. Aquest requisit
s’aplica al sol·licitant (pare, mare o tutor legal) i
a l’alumne o alumnes beneficiaris.

  Estar matriculat en un centre públic
d’educació primària o d’educació secundària.
No haver rebut l’ajut en la convocatòria anterior,
en el cas que l’alumne
de referència repeteixi el mateix curs.
Estar el sol·licitant (pare, mare o tutor legal)
al corrent de les obligacions econòmiques i  
tributàries amb l’Ajuntament de Calvià la
data de finalització del període de presentació
de sol·licituds d’acord amb l’article 13.2 de
 
la llei general de subvencions.
Es considera deute el
que es trobi en període executiu.
No superar, pel que fa als
rendiments nets de la unitat familiar
per a l’any 2014 (saldo net de
rendiments de la base imposable
general i de les imputacions de la renda),
els límits màxims següents:

 Famílies de 2 membres……………………….15.393,60
 Famílies de 3 membres……………………….20.011,68
 Famílies de 4 membres…………….…………24.014,02
 Famílies de 5 membres……………………....26.415,42
 Famílies de 6 membres……………………….29.056,47
 Famílies de 7 i més membres………...…...32.012,94

En els casos en què el rendiment net de l’estalvi
sigui igual o superior a 250 es denegarà la sol·licitud d’ajuda.
   
Queden excloses de les ajudes les
unitats familiars que comptin amb
més d’un habitatge en propietat en
què el percentatge de copropietat de
l’habitatge sigui igual o superior al 50%.
Presentar original i còpia de la documentació

 SERVEI DE BENESTAR SOCIAL I SANITAT/AJUNTAMENT DE CALVIÀ


 03/05/15: AJUDA AL NEPAL:Hem iniciat una campanya d'ajuda al Nepal. Podeu aportar la vostra ajuda a l'urna col.locada a tal efecte al vestíbul del centre. Una vegada acabada la campanya us informarem del total recollit i a quina Institució ingressarem la quantitat total.
 26/03/2015: CALENDARI ESCOLAR 2015-16

                                                     
   
calendari

 26/03/2015: SOL.LICITUD PLAÇA ESCOLAR 2015-16 (MATRÍCULA)
 

sol.licitud plaça

 


16/02/15: PHOTO CALL CARNAVAL 2015
      
          carnaval2015


02/02/15: FOTOS SANT ANTONI 2015

                

                 

05/12/14: ELECCIONS CONSELL ESCOLAR:

El procés d'eleccions per a la renovació parcial del nostre Consell Escolar ja ha acabat. El nou Consell escolar el podeu consultar a aquesta mateixa plana web.

                                                
                                                     NOU CONSELL ESCOLAR


29/09/14: CALENDARI ESCOLAR 14-15:

Benvolguts pares i mares:
Us fem arribar el calendari oficial per al curs 2014-15:

 1R DIA DE CURS: 12 SETEMBRE
DARRER DIA DE CURS: 19 DE JUNY

VACANCES:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos. (vacaciones Navidad)
 • Pasqua: del 2 d’abril al 10 d’abril de 2015, ambdós inclosos (vacaciones Semana Santa)

 DIES FESTIUS:

 • Dia 8 de desembre de 2014 (Inmaculada Concepció)
 • Dia 27 de febrer de 2015 (festa escolar unificada)
 • Dia  1 de maig (festa del treball)

DIES NO LECTIUS:

 • Dia 3 de novembre
 • Dia 2 de març (provisional, depenent de les festes locals de l’Ajuntament de Calvià)
 • Dia 4 de maig (provisional, depenent de les festes locals de l’Ajuntament de Calvià)

12/09/14: CONVOCATÒRIA VAGA DIA 15 DE SETEMEBRE DE 2014:

Benvolguts pares i mares:

Us volem comunicar que per dilluns 15 de setembre de 2015 està convocada una vaga  per al personal docent de tots els centres educatius no universitaris de les Illes Balears, (tant centres públics com a concertats).

Aquesta vaga està convocada oficialment i acompleix tots els requisists legals per a poder dur-se a terme.

Aquesta vaga podrà afectar al normal funcionament del centre durant la jornada escolar del dia 15 de setembre, per la qual cosa vos ho comunicam oficialment perquè en prengueu coneixement.

Si voleu tenir més informació sobre la vaga podeu contactar amb el centre, amb l’AMIPA o consultar les planes web de la Conselleria, dels sindicats, dels mitjans de comunicació, del centre… que van informant al moment de totes les novetats relacionades amb la vaga.

Os queremos comunicar que para el lunes 15 de septiembre de 2015 está convocada una huelga para el personal docente de todos los centros educativos no uiversitarios de les Illes Balears (públicos y concertados).

Esta huelga está convocada oficialmente y cumple con todos los requisitos legales para poderse llevar a cabo.

Esta huelga podrá afectar al normal funcionamiento del centro durante la jornada escolar del 15 de septiembre por lo que os lo comunicamos oficialmente para que tengáis conocimiento de la situación.

Si queréis tener más información sobre la huelga podéis contactar con el centro, con la AMIPA y con las páginas web de la Conselleria, de los sindicatos, del centro, de los medios de comunicación… que van informando en todo momento de las novedades relacionadas con la huelga.

Magalluf a 12 de setembre de 2015, La Direcció del Centre


03/09/14:

LES CLASSES COMENCEN EL DIA 12 DE SETEMBRE

REUNIONS DE PARES I MARES ABANS DE COMENÇAR LES CLASSES:

DIMARTS 9 DE SETEMBRE A LES 11: PARES I MARES DE 1R DE PRIMÀRIA

DIMECRES 10 DE SETEMBRE A LES 11: PARES I MARES D'ED INFANTIL 3 ANYS (ALUMNES NOUS)

 01/07/2014: PREMI EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2013-14:


A na VALERIA GALANTINI alumna de sisè curs del nostre centre, la Conselleria d'Educació li ha concedit el PREMI D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2013-14 per la seva  l'excel.lent trajectòria acadèmica durant tota l'etapa de primària. El premi consisteix en un diploma de reconeixement.

La Comunitat Educativa del CEIP Ca's Saboners li dóna l'enhorabona !!!!

llista de premiats23/06/14: LLISTAT DE LLIBRES 14/15:

Teniu al vostre abast el llistat de llibres curs 14-15. Teniu en compte que els llibres de Religió i Valors encara estan pendents.

llibres 14-15


26/05/2014: PRIMERES FOTOS DEL VIATGE A PORT AVENTURA

             13/05/2014: CONVOCATÒRIA AJUDES LLIBRES DE TEXT CURS 14-15 AJUNTAMENT DE CALVIÀ

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ALS REGISTRES MUNICIPALS (AJUNTAMENT, ES GENERADOR, POLICIA LOCAL, MEDI AMBIENT I OFICINA MUNICIPAL DE CAS CATALÀ) DE DIA 2 A DIA 30 DE JUNY DE 2014. (MÉS INFORMACIÓ BOIB núm. 64 de 10 de maig de 2014)

més informació feis clic aquí28/04/2014: PROCÉS SOL.LICITUD DE PLACES (MATRÍCULA CURS 14/15:

Al següent enllaç hi trobareu tota la informació referent al procés de sol.licitud de plaça escolar per al curs 2014-15:

ATENCIÓ: EL TERMINI DE SOL.LICITUD DE PLAÇA ESCOLAR S'HA AMPLIAT FINS EL 23 DE MAIG

matrícula 14-15


 


16/04/2014: BICICLETADA 3R CICLE 15 ABRIL 2014

BICICLETADA14-3RCICLE20-03-14: CIRCULAR DIA DEL LLIBRE 2014:

Benvolguts pares i mares: Com cada any i dins el programa de foment a la lectura iniciam una sèrie d’activitats relacionats amb la diada del dia del llibre.

 VENDA DE LLIBRES NOUS : Del dia 1 al 15 d'abril  hi haurà una exposició de llibres a la sala de professors que es podran adquirir a les 9:00 i a les 14:00 hores.

 MERCADET DE LLIBRES USATS: També, com cada any, realitzarem un mercadet de llibres usats. Cada alumne hauria d’aportar al centre un llibre usat (fins el 10 d'abril), que es posaran a la venda l’11,14 i 15 d'abril al preu únic d' 1€. (amb el que es recapti comprarem llibres nous per a la Biblioteca de l’escola, als quals hi tendran accès tots els alumnes).

 LLEGENDA DE SANT JORDI: Per aquest curs hem pensat treballar, tots junts, la Llegenda de Sant Jordi: prepararem dibuixos, textos relacionats amb la Llegenda que exposarem al vestíbul del centre.


17-3-14: JORNADA PORTES OBERTES FUTURS ALUMNES

 


13-3-14: FOTOS CARNAVAL 14:

            


 

24/01/14:FOTOS FESTA SANT ANTONI 2014
 

 04/05/13: LA NOSTRA FESTA DELS 25 ANYS A LA TELE (IB3):

(minut 25:34)27-03-13 : PASSEJADA EN BICI ALUMNES DEL TERCER CICLE:

Més de 60 persones entre alumnes, mestres i policies vàrem fer una passejada en bici sortint de Ca's Saboners fins Son Ferrer, el Toro, voltàrem cap a l'escola de Son Ferrer on berenàrem amb ells i tornàrem a l'escola tots sans i estalvis. Una passada. Donam les gràcies a na Xisca i en Carlos (policies locals de Calvià) que ens protegiren durant tota la passejada. Aquí en teniu unes fotos: 


14-02-13: ACTE INSTITUCIONAL ANIVERSARI ESCOLA: 25 ANYS FENT ESCOLA:

Ahir dia 13 de febrer acompliem 25 anys. Vàrem fer un petit acte institucional: descobrirem una placa commemorativa, vàrem sembrar una olivera, estrenàrem l'himne de l'escola i entre tots muntarem un mosaic, amollàrem 25 globus i menjarem una "tarta d'aniversari."
Acompanyats per les famílies gaudirem d'una bona estona.
 

 

01-02-13: CONCURS NOU LOGO DEL CENTRE:

Durant aquests darrers dies hem duit a terme la selecció d'un nou logo que representi a la nostra escola (dins la commemoració dels 25 anys del centre). Han participat tots els alumnes de primària i s'ha efectuat una votació a la qual hem participat tots els alumnes i tots els mestres. El logo que ha tingut més vots ha estat el presentat per na Lucía Alfaro de 6è curs i que és una variació del que ja teniem però en el que se li han afegit 25 elements (triangulets) que representen els 25 anys fent escola. Aquí el teniu:

 


18-01-13: SANT ANTONI 2013:

sant antoni 2013

14-12-12: FOTOS JORNADES DE TENNIS A L'ESCOLA:

                                                           FOTOS TENNIS


9-11-12: CONCESSIÓ GUARDÓ DE CENTRE ECOAMBIENTAL:

La Directora General de Medi Natural i el Director General d'Ordenació han dictat una resolució a la qual es concedeix el guardó de CENTRE ECOAMBIENTAL a la nostra escola.

                                                


11-10-12: PROJECTE DE BETART CALVIA:

Allà pel mes de juliol el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià ens va fer saber que havia iniciat un projecte cultural anomenat Betart relacionat amb l'art al carrer i que una de les nostres parets havia estat seleccionada per ser "intervinguda" per un grup de joves artistes que s'agrupen dins el col.lectiu BOAMISTURA (www.boamistura.com) i durant aquests dies ja han acabat la seva proposta que podeu consultar a la pàgina del facebook:

                           http://www.facebook.com/Betartcalvia


 


*06-06-12: FOTOS VIATGE MENORCA 2N CICLE:

 
menorcapetita


*25-05-12: FOTOS VIATGE BARCELONA 3R CICLE:                     

*28-04-12:
GRUP DE TEATRE DEL CENTRE: LA RONDALLA D'EN VIT
La setmana del 7 a l'11 de maig el grup de teatre del centre, coordinat per En Mateu i Na Llúcia presenten el seu nou muntatge (i ja són molts!!!) la Rondalla d'En Vit dins la mostra de Teatre Escolar de Calvià a la Sala Palma Nova (dimarts 8 al matí).


          Feis clic damunt les icones i hi trobareu tota la informació!!!

       
        


*27-03-12: FOTOS TALLER DISSABTES: "CALVIÀ EN BICI"

                                                                 fotos
                                                      


*14-02-12: VIDEO REDUIT L'INFERN BULL (SANT ANTONI): Aquí teniu una versió resumida del muntatge de Sant Antoni: L'Infern Bull. Si algú vol la versió completa (45') que ens faci arribar un DVD o un pen-drive i li gravarem.


 
 

 


 

 

 

 

       
 
/BODY>